Privacybeleid

Huisartsen Laan op Zuid hecht grote waarde aan de privacy van uw persoonsgegevens. Niet alleen als patient in de praktijk maar ook als bezoeker van deze website www.haloz.nl.

Op deze website wordt geen enkel persoonlijk gegeven verzameld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt, tenzij daar een nadrukkelijk doel voor is en u daar toestemming voor heeft gegeven.

Deze website plaatst, zoals ook zeer veel andere webservices, een zogenaamd cookie op uw computer. Door middel van dit cookie worden ook gegevens over het bezoek aan de website verzameld. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot personen en worden alleen op geaggregeerd niveau gebruikt om meer te weten te komen over het bezoek aan de website. U kunt uw webbrowser-software zodanig instellen dat geen cookies op uw computer worden geplaatst. Raadpleeg daarvoor de documentatie van het webbrowser-programma (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox).

De website bevat een in- en een uitschrijfformulier. De gegevens die u hierop invult worden alleen gebruikt om het in- of uitschrijfproces goed te laten verlopen. De ingevulde gegevens kunnen zo nodig gedeeld worden met uw vorige of nieuwe huisarts. Andere derden krijgen geen gegevens.

De gegevens die u invult op het herhaalreceptformulier worden uitsluitend gebruikt om de herhaalmedicatie in ons huisartseninformatiesysteem aan te maken en naar uw apotheek te versturen.

De gegevens van het contactformulier dienen uitsluitend om met u in contact te komen of uw tip of opmerking te kunnen verwerken.

Alle persoonsgegevens die u via de website stuurt bewaren wij niet langer dan noodzakelijk en alleen met het doel om uw verzoek zo goed mogelijk te kunnen afhandelen.

Privacy uw gegevens


Hoe gaan wij om met uw persoonlijke gegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk? Daarover leest u meer in dit privacyreglement. U krijgt informatie over uw rechten en onze plichten.

Nieuwe wet: AVG


Sinds mei 2018 is er een nieuwe wet in Nederland: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Een organisatie die met uw persoonlijke gegevens werkt, moet voldoen aan bepaalde regels. Dankzij de nieuwe wet heeft u ook bepaalde rechten.

In de gezondheidszorg gelden nog een paar extra regels om uw privacy te beschermen. Deze extra regels staan in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).


Persoonsgegevens


In onze huisartsenpraktijk werken we ook met uw persoonsgegevens. Dat is nodig om u goed te kunnen behandelen. Maar ook om u bijvoorbeeld een factuur te kunnen sturen na een behandeling. Onze huisartsenpraktijk is verplicht om met uw persoonlijke gegevens te werken, voor uw gezondheid en voor de gezondheid van anderen. Een huisartsenpraktijk is bijvoorbeeld verplicht om een besmettelijke ziekte bij iemand te melden (Wet Publieke Gezondheid).

Plichten Huisartsenpraktijk


Volgens de privacywetgeving moet Huisartsenpraktijk op een correcte manier omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat:

-Uw gegevens alleen worden gebruikt voor: het verlenen van zorg; beheer en beleid; en het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
– Uw gegevens niet worden gebruikt voor andere redenen/doelen.
– U krijgt informatie wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken. Bijvoorbeeld via uw zorgverlener, via een folder of via onze website.
– Alle medewerkers van Huisartsenpraktijk gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.
– Uw persoonsgegevens goed worden beveiligd.
– Uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is. Voor medische gegevens geldt een termijn van 15 jaar vanaf de laatste behandeling. Uw zorgverlener kan altijd beoordelen of het nodig is om uw gegevens nog langer te bewaren. Bijvoorbeeld voor de gezondheid van uw kinderen.

Rechten van patiënten


- U heeft als patiënt de volgende rechten:

- U mag weten of – en welke – persoonsgegevens van u worden gebruikt.
- U kunt een afschrift krijgen van de gegevens die van u worden gebruikt. U kunt de gegevens ook inzien (als dat de privacy van anderen niet aantast).
- U kunt gegevens verbeteren, aanvullen of laten verwijderen als dat nodig is.
- U kunt uw medische gegevens – deels – laten vernietigen. Dat kan alleen als het niet wettelijk verplicht is om de gegevens te bewaren. En als niemand anders er een belang bij heeft dat de gegevens bewaard blijven.
- U mag een eigen – medische – verklaring toevoegen aan uw dossier.
- U mag zich in bepaalde gevallen verzetten tegen het gebruiken van uw gegevens.

Wilt u gebruikmaken van uw rechten? Geef dit dan aan bij Huisartsenpraktijk. Dat kan mondeling of schriftelijk. U kunt ook een vertegenwoordiger laten opkomen voor uw rechten. Bijvoorbeeld een schriftelijk gemachtigde, uw curator of uw mentor.

Afgeven persoonsgegevens aan anderen


Medewerkers van Huisartsenpraktijk zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. De zorgverlener mag uw gegevens alleen met uw toestemming afstaan. Uitzondering om deze regel:

Als de wet voorschrijft dat de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken moet worden.


Als er een ernstig gevaar is voor uw gezondheid of die van anderen.


Opgeslagen gegevens kunnen – als dat nodig is – mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en gegevens krijgt van de huisarts.


Uitwisselen persoonlijke gegevens


Huisartsenpraktijk wisselt uw medische gegevens uit met de huisartsenpost (HAP). Dat gebeurt op een veilige en betrouwbare manier via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u hier toestemming voor geeft. Dat kan door bij de assistente een formulier in te vullen of via www.volgjezorg.nl

Bent u bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekend bij de HAP geweest? Dan deelt de HAP een waarneembericht met Huisartsenpraktijk. Zo weet uw huisarts precies met welke klachten u bij de HAP bent geweest en welke behandeling u heeft gekregen.
Ook gegevens over medicijnen worden gedeeld met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Bijvoorbeeld over de medicijnen die de huisarts heeft voorgeschreven of informatie over allergieën voor medicijnen.

ION


Huisartsen in Nederland hebben samen 1 database waarin staat wie bij welke huisarts is ingeschreven: de ION-database. Voor meer informatie, klik hier.

Wetenschappelijk onderzoek


Onze huisartsenpraktijk stelt gegevens anoniem beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Dankzij dit onderzoek verbetert de zorg voor inwoners van de regio Rijnmond. Meer informatie vindt u op https://www.rijnmondgezond.nl/.