A A

Klachten

Natuurlijk is het de inzet van alle medewerkers van Huisartsen Laan op Zuid om de patiënten zo goed mogelijk te helpen. Een dienstbare attitude staat daarvoor garant. Ook continue nascholing van praktijkassistentes, praktijkverpleegkundigen en huisartsen draagt daar aan bij. De adviezen van de huisartsen en de medewerkers zijn dan ook gebaseerd op de beste wetenschappelijke kennis en ervaring, zoals die onder huisartsen gebruikelijk is.

Zoals altijd in de wisselwerking tussen mensen, kan de communicatie wel eens haperen en zoals overal loert er het gevaar van een verkeerde inschatting of een fout. Dat is natuurlijk in de eerste plaats uitermate vervelend voor de patiënt. Maar ook de huisarts en de medewerkers voelen zich daar zeer ongelukkig door. Immers wij zijn er om patiënten te helpen en niet om schade te berokkenen.

Als u onverhoopt een klacht heeft over uw huisarts of een van de medewerkers, dan zouden wij het op prijs stellen dat u die ook met ons bespreekt. Samen kan er dan gekeken worden hoe het zo heeft kunnen lopen en welke maatregelen noodzakelijk zijn om een herhaling van de gebeurtenis te voorkomen. De ervaring leert, dat het voor beide partijen het meest bevredigend is en dat er geen conflict hoeft te ontstaan, wanneer in een vroeg stadium klachten openlijk besproken worden. Bij de praktijkassistente kunt u een klachtenformulier vragen, dat u kan helpen om uw klacht beter te verwoorden, waarna uw klacht binnen het team wordt besproken. U krijgt dan een terugkoppeling op uw klacht.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u in de folder op te vragen bij de assistente en op www.skge.nl.

Wij hopen dat deze stappen nooit nodig zijn en dat wij samen met u kunnen werken aan een lang en gezond leven zonder conflicten.